Documentación

Normativa municipal

O Concello conta cunha Ordenanza municipal de transparencia, acceso á información pública e reutilización de datos aprobada por acordo de Pleno da Corporación o 20 de outubro de 2016 e publicada no BOP da Coruña do 3 de novembro de 2016.

 

Normativa estatal

 • NTI RISP BOE-A-2013-2380
  Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pola que se aproba a «Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información».
 • Real Decreto 1495/2011
  Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
 • Formatos estándar BOE-A-2012-13501
  Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pola que se aproba a «Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares».
 • Decálogo reutilizador opendata
  Decálogo reutilizador de datos do sector público.
  Elaboración: Red.es. Entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
 • Guia aplicacion NTI-RISP
  Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de Información.
  Elaboración: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

Normativa Europea

A Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de novembro de 2003, sobre a Información do Sector Público e a Directiva/2013/37_UE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva 2003/98/CD relativa é Reutilización da Información do Sector Público, son as normas que fixa o marco común de referencia na UE.

Todos os Estados membro, incluida España, incorporaron a Directiva 2003/98/CE aos seus respectivos ordenamientos xurídicos.